مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- بانک ها و نمایه ها
بانک ها و نمایه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.88.53.fa.html
برگشت به اصل مطلب