مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- چک لیست نهایی
چک لیست نهایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
چک ‌لیست نهایی
نویسندگان بایستی مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله به دفتر مجله موارد زیر را رعایت کرده‌اند :
  1. صفحه‌ی عنوان بایستی شامل عنوان کامل، نام نویسنده / نویسندگان همکار، درجه تحصیلی و وابستگی دانشگاهی آن‌ها همراه با آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده مسئول باشد.
  2. چکیده به‌طور ساختار یافته و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شده باشد (به جزء مقالات مروری و مطالعات موردی که چکیده غیرساختار یافته دارند.)
  3. منابع مطابق دستور نگارش منابع مجله تنظیم شده باشند.
  4. جداول، اشکال و عکس‌ها؛ عنوان و شماره داشته باشند. اطلاعات ارائه شده در متن، در جدول تکرار نشده باشند.
  5. فرم تعهد نامه 
  6. بیان منبع مالی و تعارض منافع در پژوهش
  7. نامه درخواست چاپ مقاله
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.81.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب