مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- فرایند بررسی مقالات
فر ایند بررسی مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
فر ایند بررسی مقاله:
کلیه پیش نویس مقالاتی که از طریق تارنمای رسمی مجله به دفتر مجله ارسال می­شوند در ابتدا توسط سردبیر محترم بررسی موضوعی و کیفی میشوند و در صورت تایید، تحت نظارت مدیر اجرایی مجله جهت داوری ارسال میشوند.  پس از بررسی مقالات و نتایج داوری توسط اعضای هییت تحریریه ، مقالاتی که در راستای اهداف مجله بوده و مطابق با اصول راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشند جهت اعمال اصلاحات به نویسنده ارجاع داده میشوند. همچنین وصول پیش نویس از طریق ایمیل به اطلاع کلیه نویسندگان رسیده و در صورتیکه مقاله مناسب چاپ تشخیص داده نشود مراتب طی دوهفته به اطلاع نویسندگان خواهد رسید. در پایان با تایید داوری نهایی مقاله آماده چاپ می گردد. قابل ذکر است فرایند بررسی مجله کاملا رایگان و درصورت همکاری نویسندگان حداکثر سه ماه می باشد. همچنین مجله در رد، پذیرش و هر گونه ویرایش در متن مقاله آزاد می باشد
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.77.42.fa.html
برگشت به اصل مطلب