مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- سیاست های اخلاقی
سیاست های اخلاقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 
راهنمای اخلاق در پژوهش و نشر
همه تحقیقات روی موضوعات انسانی که به مجله جهت بررسی ارسال می شوند باید تاییدیه از یکی از کمیته های اخلاق وابسته به وزارت بهداشت و درمان داشته باشند.
اخذ رضایت نامه آگاهانه و شماره کد اخلاقی می بایست در پیش نویس مقالات آورده شود در متن تمامی مقالات باید رعایت اصول اخلاقی تسریع شده و اطلاعاتی شامل نام کمیته اخلاق و مراحل اخذ آگاهانه بیاید .
نویسنده مسئول باید لیست اسامی نویسندگان را براساس مشارکتشان در مقاله کامل بنویسند. همه نویسندگان در مقابل محتوای مقاله مسئول می باشند.
همه نویسندگان باید در محتوا، طراحی آنالیز و تفسیر داده ها مشارکت داشته باشند.
همه نویسندگان باید بازنگری پیش نویس را انجام داده و نسخه نهایی مقاله را جهت چاپ در مجله تایید نمایند.
مشارکت در تامین بودجه یا صرف جمع آوری داده ها شرط نویسندگی نمی باشد .
بجز درمورد تحقیقات بزرگ و یا تحقیقات چند کرکزی تعداد  نویسندگان نباید بیش از ۶ نفر باشد و کسانی که مشارکت حاشیه ای داشته مانند همکارانی که فقط نقد مقاله را پیش از انتشار آن یا ترجمه آن را انجام داده اند باید با عنوان قدردانی شوند و در لیست اسامی نویسندگان آورده نشوند.
توجه شود که خط و مشی های واحد ICMJE برای معین کردن نویسنده باید رعایت شود؛ مشارکت جدی در طراحی مفهوم مطالعه ،جمع آوری داده ها، یا آنالیز و تفسیر داده ها تهیه پیش نویس و بازنگری انتقادی، تایید نسخه نهایی پیش نویس مقاله جزو این شرایط است. نویسندگان باید هر ۳ این شرایط را داشته باشند و در غیر این صورت باید در قسمت قدردانی مقاله نام برده شوند.
پذیرفتن کل خط مشی و استانداردهای پیشرفته به وسیله کمیته اخلاق نشر:
هیئت تحریریه باید:
 • حفظ اطلاعات مربوط به مقاله ارسال شده
 • افشای هرگونه مخالفت در زمینه علاقه مندیها
 • ارزیابی مقاله براساس محتوای عقلانی
 • مسئولیت در قبال تصمیم گیری جهت چاپ مقاله
داوران باید:
 • افشای هرگونه مخالفت در زمینه علاقه مندیها
 • حفظ اطلاعات مربوط به پیش نویس
 • توجه به هرگونه اطلاعات از طرف مجله و سردبیر مجله برای جلوگیری از ریجکت.
 • ارزیابی مقاله در زمینه محتوای عقلانی در هر بازه زمانی بدون جهت گیری و اعمال سلایق شخصی، مذهب، نژاد پرستی و... نسبت به نویسنده
 • در صورت تشخیص عدم کیفیت مقاله جهت چاپ به سردبیر صریحا اعلام گردد.
 • تایید کنند که مقاله کار اصلی نویسنده است.
 • تایید کنند که مقاله قبلا در ژورنال دیگر چاپ نشده است.
نویسندگان باید:
 • گواهی کنند که مقاله برای چاپ در دیگر ژورنال سابمیت نشده است.
 • هرگونه مخالفت اعلام گردد.
 • همه منابع استفاده شده در تهیه مقاله باید معرفی گردد.
 • هرنوع خطایی تشخیص داده شده در مقاله باید گزارش شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.74.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب