مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- بانک ها و نمایه ها
پایگاه های نمایه کننده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/22 | 

DOAJ
ISC

Magiran
Civilica (Iranmedex)
EBSCO
SID

Index Copernicus

Google Scholar

نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find.php?item=1.71.33.fa
برگشت به اصل مطلب