مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- فرم های مرتبط
فرم های ضمیمه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find.php?item=1.67.30.fa
برگشت به اصل مطلب