مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اطلاعات تماس
تماس با دفتر مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: یزد- صفائیه- خیابان بوعلی- روبروی مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری- ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)- دفتر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

کد پستی:                                                  77443-89168

تلفن:                                                        8271350-0353

                                                                0353-8265559

دورنگار:                                                    8265559-0353

آدرس وب سایت:                            http://JMED.ssu.ac.ir

پست الکترونیک:                               edcjournalssu.ac.ir

                                                      edcjournalgmail.com 

نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب