مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اهداف و زمینه‌ها
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، فصلنامه علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد می باشد که با همکاری انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران منتشر می گردد. این نشریه در برگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه آموزش علوم پزشکی می باشد.

مجله مقالات رسیده در حیطه های زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

• آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

• شیوه های مناسب آموزش در علوم پزشکی

• آموزش مداوم در علوم پزشکی

• ارزشیابی برنامه های آموزشی

• مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش پزشکی در جهان

• روش های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی

• برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی

• مدیریت آموزش در علوم پزشکی

• تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب