مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- هیئت تحریریه
اعضای هیئت تحریریه فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی
سردبیر: دکتر مسعود میرزایی
مدیر اجرایی: دکتر فاطمه کشمیری

ویراستار فارسی: دکتر فاطمه کشمیری
ویراستار انگلیسی :دکتر مسعود میرزایی، حمیده خرم آبادی
مشاور آمار:  دکترسارا جام برسنگ
کارشناس مجله: بنت الهدی آخوندزاده
طرح روی جلد: فرشته میرزایی
اعضای هیئت تحریریه باتوجه به تخصص در حیطه های مختلف مرتبط و  علاقه به  فعالیت در مجله با  مجله مرکز مطالعات و توسعه  آموزش پزشکی یزد همکاری دارند

 

هیئت تحریریه داخلی: (به ترتیب الفبا)        هیئت تحریریه خارجی: (به ترتیب الفبا)
دکتر محمدحسن احرام پوش، دکترای بهداشت محیط، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد دکتر علیرضا انصاری ­مقدم،  دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 nsariaLirezayahoo.com                   https://scholar.google.com/citations?user=tBTbzsoAAAAJ&hl=en
دکتر مرتضی امیدیان، استادیار دانشگاه یزد
دکتر فاطمه بهرام ­نژاد، دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
bahramnezhad.fgmail.com https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=۵nN۹WvYAAAAJ
دکتر شکوه تقی پور ، دکترای تخصصی پزشکی / آسیب شناسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد دکتر طاهره چنگیز، دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
changizedc.mui.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=lpumlS۴AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=lpumlS۴AAAAJ&hl=en
دکتر سارا جام برسنگ،  دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
s.jambarsanggmail.com
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NVjt۸HIAAAAJ

دکتر تهمینه فرج خدا،  دکترای تخصصی (PhD) / بهداشت باروری، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors=tahmine+farajkhoda&btnG=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۵۳۱۰۰۱۳۰۰
دکتر محمد حسن شیخها،  دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد دکتر ریتا مجتهدزاده،  دکترای تخصصی (PhD) / برنامه‌ ریزی یادگیری الکترونیکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا شجاع،  دکترای تخصصی پزشکی / چشم پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکتر حسین آقا عقیلی،  دکترای تخصصی دندانپزشکی / ارتودونتیکس، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
hosseinaghilygmail.com
https://scholar.google.com/citations?pli=۱&user=QlWblIsAAAAJ
دکتر آئین محمدی، دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Aeen_mohammaditums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=J۴۹۴-oQAAAAJ&hl=en
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۴۶۹۶۱۲۰۵۱۰۰
دکتر فاطمه کشمیری،  دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
drkeshmiri۱۴۰۰gmail.com
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=exmLXj۸AAAAJ

دکتر تهمینه فرج خدا، دکترای تخصصی (PhD) / بهداشت باروری، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد دکتر حسین ملک ­افضلی، دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زیبا لوک زاده،  دکترای تخصصی پزشکی / طب کار، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
dr.loukzadehgmail.com
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=۳۷۱۲۰۵۰۱۸۰۰
دکتر سید سعید مظلومی،  دکترای تخصصی (PhD) / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mazloomy.mmgmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=GCJF۶nQAAAAJ&hl=en
دکتر شهرام یزدانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

Shahramyazdaniyahoo.com

https://scholar.google.com/citations?user=۵۰wFdUUAAAAJ&hl=en

دکتر محمدرضا میرجلیلی،  دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های داخلی، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
mirjalili۱۱۵ssu.ac.ir
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۶۷۸۲۸۳۲۰۰۰
دکتر نیکو یمانی، دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
yamani‎edc.mui.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=۴۹ewdzEAAAAJ

دکتر مسعود میرزایی،  دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
masoud_mirzaeihotmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=yXK۵vsoAAAAJ&hl=en
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۱۴۶۳۰۵۰۷۷۰۰
دکتر سیدمجتبی یاسینی، دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
Yassiniardyahoo.com
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=۱۰۱۴۱۰۶۵۷۰۰
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب