مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- شکایات
شکایات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/10 | 
 بررسی شکایات
در صورت شکایت، سعی خواهیم کرد تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی کنیم. شاکی باید بداند که موضوع را نمی توان بدون اطلاع نویسنده/نویسنده مربوطه و احتمالاً موسسه یا جایی که تحقیق در آن انجام شده است، بررسی کرد. مراحل زیر اعمال می شود:
چگونه شکایت کنیم؟
بهترین راه تماس با ما از طریق پست الکترونیک  edcjournalgmail.com) ) است. در شکایات باید موضوع، شخص یا رویداد مربوط به JMED به وضوح بیان شود.
در صورت امکان، شکایات توسط اعضای مربوطه هیئت تحریریه رسیدگی خواهد شد. اگر آن شخص نتواند به شکایت رسیدگی کند، به هیئت تحریریه JMED ارجاع می شود.
شکایاتی که تحت صلاحیت هیئت تحریریه JMED نیستند به کمیته اخلاق دانشگاه ع پ شهید صدوقی ارسال می شود.
در صورت امکان، پاسخ کامل حدود چهار هفته ارسال خواهد شد. اگر این امکان  وجود نداشت، پاسخ موقت پس از چهار هفته ارائه خواهد شد. پاسخ های موقت بیشتر تا زمانی که شکایت حل شود ارسال خواهند شد.در صورتی که شاکی همچنان ناراضی باشد، شکایت به کمیته ملی اخلاق ارسال می شود که تصمیم آنجا قطعی است.
اگر شاکی پس از تصمیم نهایی همچنان ناراضی باشد، می تواند به کمیته اخلاق در انتشار (COPE) شکایت کند. کمیته اخلاق در انتشار یاد شده کد عملی را برای سردبیران مجلات علمی، فنی و پزشکی منتشر می کند.  http://www.publicationethics.org، http://www.publicationethics.org.  

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.104.68.fa.html
برگشت به اصل مطلب