مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- تعارض منافع
تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
تعارض منافع:
نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی وتعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی تحریریه و خوانندگان باید از آن آگاه باشند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.79.44.fa.html
برگشت به اصل مطلب