مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- فرایند داوری مقالات
فرایند داوری مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
فرایند داوری مقاله:
پیش نویس مقالات به حداقل دو نفر داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع آن باشند ارسال می­شود. روند داوری کاملا محرمانه (Double blind) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال شده و از ایشان خواسته می­شود تا در حداقل زمان ممکن اصلاحات خواسته شده را به دفتر مجله ارسال نماید. این روند تا تامین نظر داوران و هییت تحریریه ادامه خواهد یافت و ممکن است به چند نوبت اصلاح برسد.
پذیرش پیش نویس مقاله پس از انجام کلیه اصلاحات خواسته شده توسط مجله وتایید نهایی توسط نویسنده مسئول، به ایشان اعلام خواهد شد و سپس مقالات پذیرفته شده در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. تغییر در اسامی و یا ترتیب نویسندگان تنها در صورت ارسال درخواست کتبی نویسنده مسئول وشخص ذینفع، قبل از ارسال پذیرش مقاله امکان پذیر خواهد بود. نویسندگان در تمام این مراحل می­توانند از وضعیت مقاله خود از طریق وب سایت مجله اقدام نمایند.
تایید نهایی: یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به وضوح روی فایل PDF –Word نهایی اعمال شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند.
مدارک ارسال شده: زمانی که مقاله چاپ شد، تمام موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره تنها شش‌ماه نگهداری شده و سپس امحاءمی‌شوند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.78.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب