مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اصول بررسی مقالات
بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/4 | 
فرایند بررسی مقاله:
تمام تلاش مجله جهت تسریع بخشیدن فرایند بررسی مقالات می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.76.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب