مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- درباره نشریه
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مدیر مسئول: دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

سردبیر: دکتر مسعود میرزایی

مدیر اجرایی: دکتر فاطمه کشمیری
​​​​​​مشاور آمار: دکتر سارا جام برسنگ

کارشناس مجله و مسئول سایت: بنت الهدی آخوندزاده

تایپ و صفحه آرایی:بنت الهدی آخوندزاده

دوره انتشار: فصلنامه

زبان: فارسی-انگلیسی

شماره و تاریخ مجوز انتشار وزارت ارشاد: ۱۲۴/۱۵۱۸- ۸۴/۴/۲۹



مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، فصلنامه علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد می باشد که با همکاری انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران منتشر می گردد.این نشریه دربرگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه آموزش علوم پزشکی می باشد.

سیاست های دسترسی آزاد به مجله:

  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد هزینه‌ای بابت چاپ مقالات دریافت نمی کند و بارگذاری و دسترسی به کلیه مقالات رایگان می‌باشد.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد اجازه می‌دهد کلیه مقالات بصورت رایگان جستجو شوند و برای مقاصد قانونی بکار برده شوند.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد به افراد اجازه استفاده از نتایج مقالات و  محتویات مجله برای مقاصد تجاری را نمی دهد.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد سیاست ذخیره مقالات در پایگاه داده‌ای داخل کشور دارد.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد به نویسندگان اجازه حفظ حقوق مولف را بصورت نامحدود می دهد.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد اجازه حفظ حقوق نشر مقالات منتشره را در قالب و فرمت مجله بصورت فایل PDF می‌دهد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب