راهنمای نویسندگان مقاله

 راهنمای نویسندگان مقاله : (دریافت فایل راهنمای نویسندگان)

  نشریه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، یکی از فصلنامه های علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است که با همکاری انجمن آموزش پزشکی ایران منتشر می‌شود. این نشریه در برگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه آموزش علوم پزشکی است.

  انتشار مقاله پژوهشی اصیل (Original Research Article)، مقاله مروری (Review Article)، گزارش مورد (Case Report) و نامه به سردبیر (Letter to Editor)،گزارش کوتاه (Short communication) در حوزه انتشار «مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد» می‌باشد.

  مجله، مقالات رسیده ‌در حیطه‌های زیر را مورد بررسی جهت انتشار قرار می‌دهد:

  · آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

  · شیوه‌های آموزش مناسب در علوم پزشکی

  · آموزش مداوم در علوم پزشکی

  · ارزشیابی برنامه‌های آموزشی

  · مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش پزشکی در جهان

  · روش‌های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی

  · برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی

  · مدیریت آموزش در علوم پزشکی

  · تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

  اصول کلی:

  ۱- زبان مقاله فارسی بوده، آیین نگارش می‌بایست رعایت شود. لذا از به کار بردن واژه‌های خارجی که معادل شناخته‌شده در زبان فارسی دارد اجتناب شود.

  ۲- مقالات بایستی بوسیله نرم افزار ۲۰۱۰ Word فارسی با فونت BNazanin و سایز ۱۲ و در متن انگلیسی با قلم تایمز (Times NEW Roman) سایز ۱۲ تایپ و به ایمیل مجله ارسال شود؛همچنین گزارشات موردی بهتر است بیش از ۵ صفحه نباشند و تعداد صفحات مقالات مروری بیش از ۱۰ صفحه نباشد. رسید دریافت مقاله ظرف یک هفته به ایمیل نویسنده ارسال خواهد شد.

  ۳- مقاله ارسالی سابقه چاپ یا پذیرش در مجلات دیگر را نداشته باشد و به طور هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه نویسندگان مقاله مبنی بر جدید بودن مطالب ارائه شده و عدم ارسال و چاپ آن در نشریه دیگر الزامی است (فرم‌های شماره ۱ و ۲ پیوست تکمیل شود).

  ۴ - در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد باید قید شود که مقاله با همکاری همه نویسندگان تهیه و تأیید شده است. همچنین ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان نیز آورده شود و به امضا کلیه نویسندگان برسد (فرم ۲).

  ۵- هیئت تحریریه مجله در پذیرش یا رد و یا اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

  ۶- مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده به عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.

  ۷- مقالات رسیده به دفتر مجله تحت بررسی‌های اولیه قرار گرفته و در صورت مطابقت آن با فرمت مقالات، در جلسات هیئت تحریریه مطرح و در صورت پذیرش جهت داوری ارسال می‌شود. سپس نسبت به چاپ، تجدید نظر یا عودت مقاله اقدام خواهد شد.

  ۸- در صورت عدم رعایت دقیق مطالب فوق مقاله پذیرفته نمی‌شود و پیش از بررسی علمی به صاحب اثر بازگردانده می‌شود.

۹-  پیش نویس ارسالی می بایست براساس پروپزال طرح تحقیقاتی مصوب در کمیته اخلاق یکی از دانشگاه های کشور یا موسسات وابسته بوده و دارای کد استاندارد (به عنوان مثال IR.SSU.REC.۱۳۹۶.۳۵۱) باشد. مجله از چاپ مقالات بدون مجوز اخلاق از اول سال ۱۳۹۷ معذور است. داشتن کد اخلاق برای تمام مقالات به جز مقالات مروری الزامیست.
۱۰- کد ارکید نویسنده مسئول باید در پایان تشکر و قدردانی درج گردد.
پیش چاپ: مجله فاقد سیاست پیش چاپ می باشد.

  راهنمای نگارش مقالات:

  ۱- مقاله پژوهشی : بخش‌های اصلی هر مقاله پژوهشی اصیل (Original Research Article) به این قرار است:

  عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، متن اصلی مقاله (مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری،تشکر و فدردانی، شکل، جدول)، منابع، ضمائم (پرسشنامه خاص، فرم). هر بخش اصلی باید از اول صفحه جدید شروع شود و به ترتیب در پایین صفحه سمت چپ شماره گذاری گردد.

  صفحه عنوان باید شامل این قسمت‌ها باشد: عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگی نویسندگان، آدرس و سمت علمی و اجرایی هر یک از نویسندگان، آدرس فردی که مقصد مکاتبات مجله و سایرین خواهد بود، مرکز یا سازمان تأمین کننده بودجه طرح پژوهشی که این مقاله نتایج آن است، تاریخ ارسال و نشانی دقیق به همراه شماره تلفن تماس و دورنگار و پست الکترونیک (E-mail) و مشخصات نویسنده مسئول ذکر گردد.

  · چکیده مقاله ارسالی الزاماً باید ساختارمند بوده (Structured abstract) و بیش از ۲۵۰ کلمه نباشد. چکیده مقاله شامل زیر بخش‌های: مقدمه، روش‌ کار، نتایج، نتیجه گیری و واژه های کلیدی باشد. چکیده مقاله باید معرف محتوای اصلی مقاله باشد. در ذیل چکیده باید واژه‌های کلیدی به تعداد ۳ الی ۵ واژه نوشته باشد.

  · چکیده مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است و این چکیده دقیقاً معادل چکیده فارسی و حاوی بخش‌های (Title, Authors, Introduction, Methods,Results,  Conclusion, Keywords) به صورت مجزا و قالب دار و حداکثر شامل ۲۵۰ کلمه باشد.

  · متن اصلی مقاله شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

  مقدمه : این بخش حداکثر ۲ صفحه و رفرنس‌ها به ترتیب اعداد (روش ونکوور) ذکر شود در مقدمه به دانش موجود درباره موضوع ضرورت مسأله تحقیق مطالعات مشابه و هدف مطالعه اشاره شود.

  روش بررسی : در این بخش، نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده‌ها، ملاحظات اخلاقی و روش‌های آماری به دقت بیان شود. شماره کد اخلاق و جمله " این مطالعه به تایید کمیته اخلاق .... رسیده و رضایت آگاهانه کلیه شرکت کنندگان اخذ شده است"، در انتهای این قسمت آورده شود.

  یافته‌ها : در این قسمت از متن، جدول، نمودار و عکس (با فرمت GIF و JPEG باشند) به تناسب برای بیان یافته‌ها استفاده شود. (حداکثر ۵ جدول یا نمودار ) جداول و نمودارها (اعداد و نوشته های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد) باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا بوده و جداول بدون خط باشد. ضمناً از آوردن جدول‌هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.

  بحث: یافته‌های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در مطالعات مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. همچنین نقاط قوت و ضعف مطالعه و کاربرد یافته‌ها نیز ارائه شود.

  نتیجه گیری: نتیجه گیری به صورت روشن و در حد یافته‌های تحقیق و با توجه به محدودیت‌های مطالعه بیان شود.

 مشارکت نویسندگان: در این بخش، مشارکت هر نویسنده باید دقیقاً با استفاده از حروف اول برای نشان دادن هویت هر نویسنده اعلام شود دقت گردد هر نویسنده حداقل باید در دو قسمت همکاری داشته باشد (به عنوان مثال، «J.C. و T.P. مطالعه را طراحی کردند؛ J.C.، D.N و R.K. کار آزمایشی را انجام دادند؛ B.A. داده ها را تجزیه و تحلیل کرد؛ H.L. و ب.الف نسخه خطی و غیره را نوشتند.) بر اساس توصیه‌های کمیته بین‌المللی سردبیران مجلات پزشکی/ICMJE (http://www.icmje.org) در مورد انجام، گزارش، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی، همه نویسندگان باید مفهومی و فکری قابل توجهی داشته باشند.

تشکر و قدردانی: در این بخش از موسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده‌اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. همچنین ذیل مقالاتی که از پایان نامه ها و یا طرح‌های تحقیقاتی حاصل می‌شود عبارت «این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی یا طرح تحقیقاتی می‌باشد» نوشته شود.
تعارض منافع: نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی وتعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی تحریریه و خوانندگان باید از آن آگاه باشند.
حمایت مالی: این مقاله از پایان‌نامه/رساله مقطع کارشناسی ارشد/دکتری یا از طرح پژوهشی بدون حمایت ملی نویسنده اول/دوم/سوم در گروه ؟؟؟ دانشکده ؟؟؟ دانشگاه ؟؟؟/ سازمان/موسسه ؟؟؟به شماره ؟؟؟ به تاریخ ؟؟؟ استخراج شده است. این مطالعه توسط طرح پژوهشی شماره ؟؟؟، توسط دانشگاه/سازمان، و ؟؟؟ تامین مالی شده است. این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان‌های مالی بخش دولتی، عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. شرکت‌کنندگان در جریان هدف پژوهش و مراحل اجرای آن قرار گرفتند. آن‌ها همچنین از محرمانه بودن اطلاعات خود اطمینان داشتند و می‌توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند و در صورت تمایل، نتایج پژوهش در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. از شرکت‌کنندگان رضایت نامه کتبی گرفته شده است. اصول APA  و کنوانسیون هلسینکی نیز رعایت شد. این مطالعه مورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه ؟؟؟ (کد: ؟؟؟).
کد اخلاق:
کد اخلاق ذکر شود.روش نگارش منابع:

  ۱- منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند و در انتهای مقاله به همان ترتیب تحت عنوان «منابع» نوشته شود. (شیوه ونکوور)

  ۲ - تمام منابع لازم است به زبان انگلیسی ارائه شوند؛ در مورد مقالاتی که به زبان فارسی هستند، می‌توانید با مراجعه به نسخه الکترونیکی مقاله در پایگاه‌های الکترونیکی از جمله پایگاه مجله مورد نظر یا پایگاه‌های ایران مدکس ( http://www.iranmedex.com )، مگ‌ایران( http://www.magiran.com )، اطلاعات جهاد دانشگاهی( http://www.sid.ir ) و ... اطلاعات لازم را دریافت فرمایید؛ دقت شود که در این موارد ترجمه شخصی قابل قبول نمی‌باشد. لازم است در آخر منابع فارسی که به انگلیسی ارائه می‌شوند، عبارت [ Persian ] ذکر شود.

  · کتب فارسی و انگلیسی

  نام خانوادگی و نام نویسنده (در صورت داشتن بیش از سه نویسنده نام سه نویسنده را نوشته و بعد از آن کاما و بعد et al می‌آید). عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر. سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر هر مطلب.

  Example: Bulter T. Principles of health education and health promotion. ۲nd ed. USA: Morton publication. ۲۰۰l: ۲۳۴- ۲۴۷.

  · کتب خارجی ترجمه شده

  نام خانوادگی و نام مترجم.«در ترجمه» عنوان کامل کتاب. نام مؤلف اصلی. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر. سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب

  Example: Nayebi H. (In translation) Surveys in Social Research. Davaws DA. ۳rd Ed. Tehran : Ney Press.۲۰۰۳:۲۱۰-۲۱۷.

  · فصلی از یک کتاب

  Chapter Authors. Chapter title. In: editors. title of book. edition. place of publication: publisher; year. (pp).

  Example: Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laraph JH, Brenner BM (editors). Hypertension: pathology, diagnosis management. ۲nd ed. New York: Raven Press; ۲۰۰۵; ۴۶۵-۴۷۸.

  · مقالات فارسی

  نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله و سال انتشار؛ دوره انتشار(شماره) : شماره صفحات اول و آخر مقاله. (لازم به ذکر است تمام موارد به لاتین در منبع نوشته شود و در آخر کلمه [Persian] اضافه شود.

  Example: Bidarpour F, Holakoiinaini K, Rahimi A, Esmailnasab N. A survey of risk factors for type ۲ diabetes in patients of Kurdistan Diabetic Center in ۲۰۰۱. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences ۲۰۰۳; ۲۶:۱۵-۲۰. [Persian]

  · مقاله انگلیسی

  نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام کوتاه شده مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحه شروع. صفحه ختم مقاله. در صورت ترجمه از دیگر زبان‌ها در پرانتز اشاره شود.

  Rasa SN, Fletcher AM, Pickering CA, et al. Ventilatory function and personal breathing zone dust concentrations in Lancashire textile weavers. Occupational Environmental Medicine. ۲۰۰۹; ۵۶(۸): ۵۲۰-۶.

  · مقاله تحت انتشار

  Leshner AL. Mmolecular mechanisms of cocaine addiction. N Engi J Med. In press ۱۹۹۶.

  · استناد به مقالات دریافتی از اینترنت

  Authors. Title. Source name. Year; Volume and (Issue Number): page number. Available from: Internet Address (URL). Accessed (Date).

  Example: Carl J.Pepine MD. The impact of Nitric oxide in Cardiovascular Medicine untapped potential utility. The American Journal of Medicine May ۲۰۰۹; ۱۲۲(۵) :۱-۹.Available from: http://www.mdconsult.com/das/article/body. Accessed September ۲۶, ۲۰۱۰.

  · مقالات الکترونیک

  Electronic: Havens G, Furuya S, Tan KM. The future of continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente journal [serial on line] ۲۰۰۱; ۵ (۱) [۱۸ Screens].Available from: http://www. Kaiser Permanente. Org/medicin/permjournal/ winter ۰۱/HScme.html.

  

  · پایان نامه

  Author. thesis title [submitted for degree].University name. year.

  Example: Amiri M, Epidemiologic study of brucellosis in primary school of Kermanshah [MD thesis]. Kermanshah University of Medical Sciences.۲۰۰۸.

  • مجله همراه با ضمیمه تکمیلی

  Pelosi P, Caironi P, Vecchione A, Trudu G,Malacrida R, Tomamichel M. Anxiety and stress in the nursing staff: A comparative study between intensive care and general wards. Anestesiology ۱۹۹۹; ۶۵ Suppl ۱: ۱۰۸-۱۱۵.

  • سازمان به عنوان مؤلف

  LI J, Zeng H, Xu X. A study of methicillin –resistant staphylococcus (MRSA) in a burn unit with repetitive DNA- sequence- based PCR fingerprinting. Zhonghua Za Zhi ۲۰۰۱; ۱۷(۲) : ۸۸-۹۰ (Article in Chinese).

  • تدوین کننده و گردآورنده به عنوان مؤلف

  Murray PR, Rosental KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology.۴th ed. Philadelphia: Mosby; ۲۰۰۲; ۷۸-۸۱.

  · سازمان به عنوان مؤلف و ناشر

  Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute ۱۹۹۲.

  · مطالب کنفرانس

  Kimura J, Shibasli H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; ۱۹۹۵ Oct ۱۵-۱۹, Kyoto, Japan.

  · مطالب الکترونیک

  الف) مقاله مجله که فقط در نسخه الکترونیک باشد (مقالات دسترسی آزاد) :

  Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) ۱۹۹۵ Jan-Mar (cited ۱۹۹۶ June ۵) Available: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/did.htm.

  ب) مونوگراف که در نسخه الکترونیک باشد:

  CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Miabach H. CMEA Multimedia Group, produced. ۲nd ed. Version ۲.۰ sandiego: CMEA; ۱۹۹۵.

  ج) فایل کامپیوتری:

  Hemodynamic III: the ups and downs of hemodynamic [computer program]. Version ۲.۲ Orlando (FL): Computerized Educational Systems; ۱۹۹۳.

· ضمائم

  ۱- شکل‌ها، جدول‌ها و نمودارها باید در صفحات جداگانه نوشته و شماره‌گذاری شوند و در متن مقاله نیز به آنها اشاره شود.

  ۲- جدول‌ها و نمودارها به زبان فارسی تنظیم شوند و دارای عنوان و زیرنویس کامل باشند. حداکثر ابعاد ۸×۱۲ سانتیمتر به تعداد ۵ عدد.

  ۳- عکس‌ها و شکل‌های ارسالی باید به صورت فایل الکترونیک در فورمت های Tiff یا Jpeg باشند.

  ۴- هر جدول باید در یک صفحه مجزا تایپ شود و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود. در متن محل تقریبی هر جدول می‌باید مشخص شود.

  ۵- اشکال و نمودارها باید به صورت سیاه و سفید در صفحات جداگانه وارد شود، ذکر نرم افزاری که با آن شکل و نمودار رسم شده است الزامی است.

  نویسندگان محترم می‌توانند مقالات خود را به صورت Online (بر خط) از طریق وب سایت مجله به آدرس http://jmed.ssu.ac.ir ارسال نمایند. به این منظور پس از ورود به سایت مجله با انتخاب گزینه ارسال مقالات از نوار بالایی یا منوی سمت راست صفحه، مراحل درخواستی را جهت ارسال مقاله طی نمایید.

  ۲ - مقاله مروری: مجله مقالات مروری که از جامعیت بالایی برخوردار بوده و در یکی از حیطه‌های زیر قرار می‌گیرند را می‌پذیرد:

  مرور کتاب در زمینه آموزش پزشکی به زبان فارسی یا انگلیسی در حجم ۷۵۰ تا ۱۰۰۰کلمه.

  گزارش گردهمایی آموزش پزشکی در ایران و سایر نقاط جهان حداکثر تا دو ماه پس از برگزاری همایش و در حجم ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه.

  مقالات مباحثه‌ای یا نقد و تحلیل منابع در مورد موضوعی خاص یا نظریه‌ها و گرایش‌های جدید در علوم پزشکی در حداکثر ۳۵۰۰ کلمهو حداقل درای ۲۰منبع معتبر.

  ۳ - گزارش مورد: ساختار این مقالات شامل صفحه عنوان، چکیده غیر سازمان یافته فارسی و انگلیسی (حداکثر ۱۰۰کلمه و واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و ضمائم مربوطه می‌باشد اجزای این گونه مقالات بایستی مانند مقالات پژوهشی اصیل باشد، فقط به نسبت مقالات اصلی دارای حجم کمتر هستند و حداکثر در ۲۰۰۰کلمه تهیه گردند.

  ۴- نامه به سردبیر: مجله نوشته‌هایی را که در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله نوشته شده، چنانچه در نقد و بررسی مقاله باشد، همراه با پاسخ نویسنده مقاله می‌پذیرد. مجله در انتخاب و چاپ این نامه ها آزاد است. همچنین این نامه ها می‌تواند در مورد ابتکارهای مفید در آموزش علوم پزشکی، تجربه‌های ارزنده یا اخبار آموزش پزشکی در ایران یا جهان نوشته شود.این مقالات نیاز به ساختار و خلاصه انگلیسی ندارند و با حجم ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰کلمه تهیه گردند و حداکثر منابع باید ۱۰ باشد همچنین حداکثر جدول و شکل باید ۱یا ۲ باشد. این مقالات نیازی به ساختار ندارد

  

  آدرس مجله :

  یزد ، صفائیه ، خیابان بوعلی، روبروی مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

  کد پستی: ۸۹۱۶۸۷۷۴۴۳، تلفن: ۸۲۶۵۵۵۸-۰۳۵۱، فاکس: ۸۲۶۵۵۵۹-۰۳۵۱

   فرم شماره ۱:  (دریافت فرم) 

  چک لیست ارسال مقاله به مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

  ردیف

  عنوان

  بله

  خیر

  ۱

  نام، رتبه علمی و آدرس نویسنده مسئول (فارسی و انگلیسی) را در صفحه عنوان به طور کامل درج کرده‌ام.

  ۲

  تلفن و دورنویس، همراه با کد تلفن شهرستان و پست الکترونیک (Email) را ذکر کرده‌ام.

  ۳

  رتبه علمی نویسندگان را در صفحه عنوان درج کرده‌ام.

  ۴

  نامه‌ای به امضای همه نویسندگان مقاله شامل: ترتیب اسامی نویسندگان و رضایت آنها جهت درج مقاله در آن مجله ضمیمه است (در فرم شماره ۲).

  ۵

  در صورت اعتراض هر فرد دیگر نسبت به مالکیت مقاله، آماده پاسخ گویی هستم.

  ۶

  چکیده فارسی مقاله شامل: سابقه و اهداف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی (۵-۳ کلمه) را حداکثر در ۲۵۰ کلمه ارسال کرده‌ام.

  ۷

  چکیده انگلیسی مقاله حاوی بخش‌های زیر به صورت ساختاری و حداکثر شامل ۲۵۰ کلمه را ارسال نموده‌ام: Title, Authors, Background, Methods, Results, Conclusion, Keywords

  ۸

  متن مقاله در بخش‌های مقدمه، روش بررسی، نتایج، بحث، نتیجه گیری تقسیم شده است.

  ۹

  جداول و نمودارها با تعداد و شماره‌های ذکر شده در متن مطابقت دارد و هر کدام در صفحات جداگانه و در پایان متن ارسال کرده‌ام.

  ۱۰

  منابع بر اساس الگوی مجله (معاهده ونکوور) نگارش یافته و تعداد مراجع ذکرشده با مراجع استفاده شده در متن برابری می‌کند و کلیه منابع فارسی نیز به صورت لاتین نوشته شده است و در انتهای آن کلمه [Persian] قرار گرفته است.

  ۱۱

  در پایان مقاله مشخص کرده‌ام که مقاله حاصل پایان نامه یا طرح پژوهشی است.

  ۱۲

  مقاله پیوست، در سایر مجلات پذیرفته نشده یا به چاپ نرسیده و هم زمان نیز به مجله دیگری ارسال نگردیده است.

۱۳ تایید کد اخلاق برای پیش نویس ارسالی اخذ نموده و  شماره کد اخلاق را در انتهای بخش "روش بررسی " آورده ام.

  فرم شماره ۲: (دریافت فرم)

  درخواست انتشار مقاله در مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  عنوان مقاله:

  نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:

  رتبه علمی و رشته تحصیلی:

  آدرس پستی:

  تلفن محل کار: نمابر:

  Email :

  

تعهدنامه:

  اینجانب به عنوان نویسنده مسئول، با اطلاع از الگوی نگارش مقالات و تکمیل فرم شماره ۱ (چک لیست ارسال مقاله) به پیوست مقاله خود را جهت انتشار به مجله مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی یزد ارسال و متعهد می‌گردم:

  مقاله ارسالی سابقه چاپ یا پذیرش در مجلات دیگر را ندارد و به طور هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نشده است و تا اخذ نتیجه نهایی توسط آن مجله از ارسال مقاله به سایر مجلات خودداری نمایم.

  مجوز اخلاق برای انجام این پژوهش از یکی از کمیته های اخلاق دانشگاه یا موسسات وابسته اخذ شده و شماره کد مربوطه در قسمت روش بررسی درج نموده ام. و آمادگی خود را جهت اصلاحات مقاله تا مرحله انتشار اعلام داشته و حق انتقال و مجوز نشر ( Copyright ) را به مجله مذکور واگذار می‌نمایم.

  این مقاله با همکاری همه نویسندگان و به ترتیب زیر تهیه شده است:

  نام و نام خانوادگی امضاء تاریخ

  ۱-

  ۲-

  ۳-

  ۴-

  ۵-

  ۶-
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 22173 بار   |   دفعات چاپ: 2667 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 105 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | The Journal of Medical Education and Development

Designed & Developed by : Yektaweb