مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- درباره نشریه
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مدیر مسئول: دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

سردبیر: دکتر مسعود میرزایی

مدیر اجرایی: دکتر فاطمه کشمیری

کارشناس مجله و مسئول سایت: مریم حاتمی هنزا، هانیه مصطفوی

تایپ و صفحه آرایی: مریم حاتمی هنزا، هانیه مصطفوی

دوره انتشار: فصلنامه

زبان: فارسی-انگلیسی

شماره و تاریخ مجوز انتشار وزارت ارشاد: 124/1518- 84/4/29مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، فصلنامه علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد می باشد که با همکاری انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران منتشر می گردد.این نشریه دربرگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه آموزش علوم پزشکی می باشد.

سیاست های دسترسی آزاد به مجله:

  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد هزینه‌ای بابت چاپ مقالات دریافت نمی کند و بارگذاری و دسترسی به کلیه مقالات رایگان می‌باشد.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد اجازه می‌دهد کلیه مقالات بصورت رایگان جستجو شوند و برای مقاصد قانونی بکار برده شوند.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد اجازه می دهد همه افرداد برای مقاصد قانونی و حتی تجاری از محتویات مجله بهره ببرند.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد سیاست ذخیره مقالات در پایگاه داده‌ای داخل کشور دارد.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد به نویسندگان اجازه حفظ حقوق مولف را بصورت نامحدود می دهد.
  • مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد اجازه حفظ حقوق نشر مقالات منتشره را در قالب و فرمت مجله بصورت فایل PDF می‌دهد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب