دوره 14، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 14-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/jmed.v14i1.681


XML English Abstract Print


کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ، nourim8@mums.ac.ir
چکیده:   (2375 مشاهده)
چکیده
مقدمه: حضور در کلاس درس ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجو دارد در حالی که امروزه دانشجویان تمایلی برای حضور در کلاس ندارند لذا مطالعه¬ای با هدف تعیین عوامل موثر در حضور در کلاس¬های نظری از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی انجام گردید.در مطالعه توصیفی- تحلیلی 38 تن از اساتید و 447 تن از دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشارکت داشتند. ابزار جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساز بود که مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و بررسی عوامل حضور در کلاس در 4 حوزه استاد، دانشجو، محیط فیزیکی و محتوی درس بر اساس مقیاس پنج درجه¬ای لیکرت تنظیم شده بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS18  مورد آنالیز قرار گرفتند.
روش بررسی: در مطالعه توصیفی- تحلیلی 38 تن از اساتید و 447 تن از دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساز بود که مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و بررسی عوامل حضور در کلاس شامل 25 سوال در بخش اساتید و 27 سوال در پرسشنامه دانشجویان و در 4 حوزه استاد، دانشجو، محیط فیزیکی و محتوی درس بر اساس مقیاس پنج درجه¬ای لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوی پرسشنامه بعد از بررسی متون علمی مرتبط و توسط اساتید مجرب این حیطه و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت. داده-های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS18  و آزمون های توصیفی مورد آنالیز قرار گرفتند.
نتایج: اساتید و دانشجویان شرکت¬کننده در این پژوهش به ترتیب با میانگین سنی39/9 ± 16/43 و 23/1 ± 64/21 بودند. طبق نظر اساتید و دانشجویان به ترتیب بیشترین اهمیت به روش تدریس و تسلط استاد (%7/73) و (%6/46) و کمترین اهمیت به عوامل محیطی همچون نور و حرارت (%9/7) و (%2/13) تعلق گرفت.
نتیجه‌گیری: یکی از مهمترین دلایل حضور موثر دانشجویان در کلاس¬های درس نظری ویژگی¬های مثبت اساتید می¬باشد، در نتیجه مدرسان می¬توانند با بهبود روش تدریس، بالا بردن سطح علمی و ایجاد رابطه مناسب با دانشجویان باعث حضور آنها در کلاس درس گردند.
واژه‌های کلیدی: روش تدریس، ارتباط موثر، کلاس درس، دانشجویان علوم پزشکی

 
متن کامل [PDF 869 kb]   (316 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۷