دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 282-292 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آمار، ایران، تهران، دانشگاه تهران ، hasanmisaii14@gmail.com
چکیده:   (4171 مشاهده)
اهداف: ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دهه¬های اخیر یکی از مهمترین مسائل آموزش عالی است. مدل سروکوآل (مدل تحلیل شکاف) به ارزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان می¬پردازد. با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، می¬توان به برنامه¬¬ای مناسب جهت ارتقا کیفیت خدمات آموزشی دست یافت. این مطالعه به منظور ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده¬ی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران بر اساس مدل سروکوآل انجام شده است.
روش¬ها: این مطالعه به روش تحلیلی- مقطعی بر روی تعداد 220 نفر از دانشجویان دانشکده¬ی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران انجام شد. نمونه¬گیری به روش تصادفی ساده بود. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه استاندارد سروکوآل در دو بخش استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS22 و با کمک آمار توصیفی و آزمون¬های کولموگروف–اسمیرنوف، تی–تست، آنالیز واریانس یک¬طرفه و رگرسیون لجستیک انجام شد.
یافته¬ها: در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود داشت. بیشترین میزان مربوط به بُعد پاسخگویی (680/1-) و کمترین میزان مربوط به بُعد همدلی (890/0-) بود. در ابعاد پاسخگویی و فیزیکی در سطوح جنسیت تفاوت معناداری وجود داشت. ابعاد مختلف کیفیت در سطوح رشته¬ی تحصیلی دارای تفاوت معناداری بود. بر اساس رگرسیون لجستیک، متغیرهای جنسیت و رشته-ی تحصیلی پیشگویی¬کننده¬های مناسبی برای شکاف کیفیت بودند.
نتیجه¬گیری: انتظارات دانشجویان فراتر از ادارک آنها از کیفیت خدمات آموزشی است. در جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی باید ابعاد پاسخگویی و همدلی در اولویت قرار گیرند.
کلیدواژه¬ها: مدل سروکوآل، مدل تحلیل شکاف، کیفیت، آنالیز واریانس یک¬طرفه، رگرسیون لجستیک
 
متن کامل [PDF 557 kb]   (761 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷