دوره 12، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 12 شماره 3 صفحات 171-184 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. ، leila_keikavoosi@yahoo.com
چکیده:   (3570 مشاهده)

مقدمه: براساس نظریه یادگیری خود تنظیمی، مؤلفه های شناخت، انگیزش و کنش وری تحصیلی یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می شوند. هدف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی رابطه راهبرد های یادگیری خود تنظیمی و باور های انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز ﺑــﻮد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود جامعه آن را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1395 تشکیل دادندکه 352 ﻧﻔــﺮ از داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن با روش طبقه ای متناسب با سهم اﻧﺘﺨﺎب شدند. ابزار ﺟﻤــﻊ آوری داده ها ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( MSLQ ) بود و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات دانشجویان استفاده شد. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 و آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه، تی مستقل و ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج: بین عملکرد تحصیلی و حوزه شناختی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد (05/0 > p ) در حالی که حوزه ی فراشناختی با عملکرد تحصیلی رابطه ی معنی داری را نشان نداد. به طور کلی هر چقدر معدل دانشجویان بالاتر بود میانگین حوزه ی شناختی و میانگین باور های انگیزشی بیشتر بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد با طراحی مداخله آموزشی استراتژی¬های یادگیری خودتنظیمی و تقویت باورهای انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز بتوان تاثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان گذاشت.

 

متن کامل [PDF 701 kb]   (709 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۶