دوره 12، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 12 شماره 1 و 2 صفحات 51-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران ، zaregamal@yahoo.com
چکیده:   (1828 مشاهده)

مقدمه: ادراکات جو خانواده و تفکر خلاق بر عملکرد تحصیلی اثر می گذارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق ادراکات جو خانواده با میانجی گری تفکر خلاق، در دانشگاه فرهنگیان یزد انجام شده است.
روش بررسی:  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش «الگوی علّی» بود. جامعه آماری شامل 1064 نفر، از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد در سال تحصیلی 96-95 بود که مبتنی بر جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به تفکیک جنس و ترم تحصیلی، 405 نفر دانشجو انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه " ادراکات والدین گرولنیک" و پرسشنامه "تفکر خلاق تورنس" با 60 گویه سه گزینه ای بود. معدل ترم قبل نیز، به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی محسوب شد. داده های حاصل از پرسشنامه¬ها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون‌های آماری و رویکرد مدل¬سازی معادله ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS و  AMOSبررسی شده¬اند.
نتایج: متغیرهای مستقل ادراکات جو خانواده و تفکر خلاق در مجموع 29 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین کردند. اثر غیرمستقیم ادراکات جو خانواده نیز بر متغیر عملکرد تحصیلی به لحاظ آماری معنادار بود(001/0 < p). بنابراین متغیر تفکر خلاق در رابطه بین ادراکات جو خانواده با متغیر عملکرد تحصیلی نقش میانجی ایفا می¬کند.
نتیجه‌گیری: از آنجا که هم ادراکات جو خانواده و هم تفکر خلاق، بطور معناداری بر روی عملکرد تحصیلی مؤثرند؛ بنابراین نقش رفتاری والدین نسبت به فرزندان و آموزش تفکر خلاق، بسیار مهم است که ضرورت توجه بیشتر والدین را می طلبد.

متن کامل [PDF 754 kb]   (483 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۹