دوره 12، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 12 شماره 1 و 2 صفحات 27-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مربی، هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ، mardanian@nm.mui.ac.ir
چکیده:   (7190 مشاهده)
مقدمه: انگیزه یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی است. این مطالعه نیز با هدف بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است. تعداد 261 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به روش نمونه گیری طبقه ای در این مطالعه شرکت داده شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (AMS-C28) و پرسشنامه عوامل مرتبط روحی و همکاران که چهار عامل رفاه دانشجویی، آموزش دانشکده، مراکز آموزشی و آینده شغلی را مورد بررسی قرار می دهد، استفاده شد و آنالیز داده های حاصل با استفاده از آزمون­های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.
نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 04/2± 23/22 بود. اکثر آنها مونث(8/71 %)، مجرد(9/85 %) و ساکن خوابگاه دانشجویی(69 %) بودند. انگیزه تحصیلی اکثریت در سطح متوسط بوده و با سن، جنس، تحصیلات پدر و مادر، رشته تحصیلی و چهار عامل رفاه دانشجویی، آموزشی دانشکده، مراکز آموزشی و آینده شغلی ارتباط معنی دار داشت(p=0.00).
نتیجه‌گیری: نظر به اهمیت ویژه رشته های علوم پزشکی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه، جهت افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان برنامه هایی همچون توانمند سازی اساتید در کاربرد تئوری های مختلف انگیزشی و توجه بیشتر به رفاه دانشجویان پیشنهاد می شود.
 

متن کامل [PDF 629 kb]   (6291 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: 1395/11/3 | پذیرش: 1396/3/6 | انتشار: 1396/6/28