دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1395 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 218-232 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


فوق دکتری مشاوره و درمان بیماری های مزمن، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران ، mmirzaei@ssu.ac.ir
چکیده:   (4861 مشاهده)

مقدمه:  ارزیابی‌های مداوم آموزش و یادگیری بالینی در پرستاری مستلزم استفاده از ابزارهای معتبر و پایا می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف رواسنجی "پرسشنامه عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری" طراحی گردید.

روش بررسی: در پژوهش توصیفی حاضر نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده از میان دانشجویان و مربیان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و دانشگاه آزاد اسلامی یزد انجام گرفت: روایی صوری کیفی به روش مصاحبه و روایی صوری کمی با استفاده از نمره تأثیر آیتم (IS) توسط ده نفر از دانشجویان پرستاری، شاخص روایی محتوا (CVI) به روش والتز و باسل توسط ده نفر از اساتید پرستاری، بررسی همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفاکرونباخ و ثبات ابزار با انجام آزمون مجدد توسط 20 نفر از دانشجویان پرستاری بررسی و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استباطی توسط نرم افزار SPSS V.16 انجام شد.

نتایج: پرسشنامه عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری " (امامی و همکاران 1393) شامل 89 گویه در هفت حیطه از روایی صوری کیفی و کمی مناسبی برخوردار بود. IS تمام گویه ها بیش از 1/5، CVI تک‌تک گویه ها بیش از 0/7و CVI کل پرسشنامه (CVI-S) برابر 0/88 تعیین گردید. ضریب آلفا‌کرونباخ حیطه‌ها بین 0/91-0/81 و کل پرسشنامه 0/96، ضریب همبستگی پیرسون حیطه‌ها بین 0/94-0/80و کل پرسشنامه برابر 0/96 محاسبه گردید.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل "پرسشنامه عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری " دارای اعتبار و پایایی مناسب بوده و می‌تواند در ارزیابی‌های مداوم آموزش و یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری به عنوان یک ابزار جامع، معتبر و پایا مفید واقع گردد.


متن کامل [PDF 328 kb]   (682 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸