دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1395 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 247-259 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکترا آمارزیستی، گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ، Aminreza62@gmail.com@yahoo.com
چکیده:   (4352 مشاهده)

مقدمه: شناخت ادراک و انتظارهای دانشجویان و تعیین میزان اختلاف بین وضعیت موجود با وضعیت مورد انتظار آنها، بستری مناسب برای اتخاذ استراتژی‌های کاربردی جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی فراهم نماید. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده بهداشت مشهد از دیدگاه دانشجویان انجام شده است.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفیمقطعی 86 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در سال تحصیلی 94- 1393 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه­ی استاندارد مدلSERVQUAL   که به سه بخش، قسمت اول: مشخصات فردی، قسمت دوم: 28 سؤالات جهت سنجش سطح ادراک و قسمت سوم: 28 سؤال جهت سنجش سطح انتظار در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات آموزشی با مقیاس 7 درجه‌ای طیف لیکرت ارائه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و آماره‌های توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین و انحراف‌ معیار) و آزمون­های تی زوجی و همبستگی در سطح معناداری 05/0 انجام ‌شد.

نتایج:  در هر پنج بعد کیفیت خدمات، شکاف منفی وجود دارد. بیشترین میانگین شکاف در بعد تضمین (26/1±14/2-) و بعد از آن به ترتیب در ابعاد پاسخگویی (48/1±99/1-)، فیزیکی (41/1±72/1-) و همدلی (28/1±64/1-) مشاهده گردید و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد اطمینان (11/1 ±38/1-) بود و در تمام ابعاد خدمات بین واقعیت‌ها و انتظارات تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید (001/0 > p). در نهایت شکاف کلی کیفیت خدمات برابر با 13/1±74/1- به دست آمد.

 نتیجه‌گیری: سطح انتظار دانشجویان فراتر از درک آنها از وضعیت موجود است و در هیچ‌کدام از ابعاد خدمات آموزشی، به ویژه بعد تضمین، انتظارات آنها برآورده نشده است.

متن کامل [PDF 407 kb]   (710 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸